facebook

Aktuality

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.2.2019

 25.02.2019

Obec   R O K Y C A N Y

Obecný úrad Rokycany

___________________________________________________________________________

Číslo: 1/2019                                                                         V Rokycanoch  27.02. 2019

                                     

Podľa § 12 odst. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Vás pozývam na

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa:  27. februára 2019 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu.

Program:   1. Otvorenie zasadnutia

                        2. Schválenie programu schôdze

                        3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                          4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019

                          5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2019

                          6. Schválenie návrhu VZN 1/2019

                          7. Schválenie Programu obce Rokycany – komunálne odpady na roky 2016-2020  

                          8. Prerokovanie žiadosti o spolufinancovanie CVČ mesta Prešov pre rok 2019      

                        9. Prerokovanie žiadosti pána Jozefa Šoltésa o preplatenie štartovného r. 2019

                      10. Žiadosť o vydanie súhlasu s umiestnením stávkovej kancelárie

                      11. Žiadosť o odpustenie poplatku za vypúšťanie splaškových vôd

                      12. Prerokovanie preplatenia nevyčerpanej dovolenky p. Kovalíkovi v súvislosti s ukončením       

                            funkčného obdobia 2014 – 2018

                      13. Žiadosť p. Šoltisovej Štefánii

                      14. Žiadosť p. Zábavovej o kompenzáciu za pozemok

                      15. Zámena pozemkov SPF

                      16. Výstavba Základnej školy s materskou školou a školskou jedálňou

                      17. Investičné zámery obce :

                            a) multifunkčné ihrisko

                            b) rozšírenie kapacít sály

                            c) výstavba hasičskej zbrojnice

                            d) chodníky v obci

                            e) rekonštrukcia elektroinštalácie na OcÚ a sieťových pripojení

                            d) zasypanie priekop

                      18. Interpelácie poslancov  

                        19. Rôzne

                      20. Diskusia

                        21. Záver

Vaša účasť je nutná, zariaďte si prácu tak, aby ste sa mohli včas zúčastniť.

                                                                                                   Miloš  J a š

                                                                                                 starosta obce v.r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu