facebook

Aktuality

Program - komunálne odpady na roky 2016-2020

 14.02.2019

PROGRAM OBCE ROKYCANY - KOMUNÁLNE ODPADY NA ROKY 2016-2020


OBSAH

1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU........................................................................................... 5

2. Ciele odpadového hospodárstva v obci Rokycany do roku 2020............................................ 5

1.1. Ciele pre komunálne odpady............................................................................................ 5

1.2. Ciele pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady...................................................... 6

1.3. Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady.................................................... 6

1.4. Ciele pre papier................................................................................................................. 6

1.5. Ciele pre sklo.................................................................................................................... 7

1.6. Ciele pre plasty................................................................................................................. 7

1.7. Ciele pre železné a neželezné kovy.................................................................................. 7

1.8. Ciele pre odpady z obalov................................................................................................ 8

1.9. Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií............................................................. 9

1.10. Ciele pre odpadové pneumatiky..................................................................................... 9

1.11. Ciele pre staré vozidlá.................................................................................................... 9

1.12. Ciele pre použité batérie a akumulátory....................................................................... 10

1.13. Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady................................................................ 10

1.14. Ciele pre odpadové oleje.............................................................................................. 12

2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva................................................. 13

2.1. Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva............................. 13

2.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov recyklácie komunálnych odpadov.............................. 13

2.3. Opatrenia na dosiahnutie cieľov obmedzenia skládkovania BRKO.............................. 13

2.4. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady....... 14

2.5. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z papiera a lepenky.................................. 14

2.6. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady zo skla...................................................... 14

2.7. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre plastové odpady.................................................... 14

2.8. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady zo železných a neželezných kovov.......... 14

2.9. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z obalov................................................... 15

2.10. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre stavebné odpady a odpady z demolácií.............. 15

2.11. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpadové pneumatiky........................................ 15

2.12. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre staré vozidlá........................................................ 15

2.13. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre použité batérie a akumulátory............................ 15

2.14. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z elektrických a elektronických zariadení 16

2.15. Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpadové oleje.................................................... 16

3. Cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi PCB      16

3.16 Opatrenia na dosiahnutie cieľov.................................................................................... 16

TABUĽKY

Tabuľka 1: Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov v %................................................ 6

Tabuľka 2: Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady v %................................... 6

Tabuľka 3: Ciele pre odpady z papiera a lepenky v %............................................................... 6

Tabuľka 4: Ciele pre odpady zo skla v %.................................................................................. 7

Tabuľka 5: Ciele pre odpady z plastov v %............................................................................... 7

Tabuľka 6: Ciele pre železné a neželezné kovy v %.................................................................. 8

Tabuľka 7: Ciele pre odpadové pneumatiky v %....................................................................... 9

Tabuľka 8: Limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel v %.............................................. 10

Tabuľka 9: Minimálne ciele zhodnocovania a recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení, stanovených v POH SR v %..................................................................................................... 11

Tabuľka 10: Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronickcýh zariadení..................... 12

Tabuľka 11: Ciele pre odpadové oleje v %.............................................................................. 12

1.ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

Záväzná časť programu odpadového hospodárstva obce Rokycany na roky 2016-2020 stanovuje ciele pre nakladanie s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi PCB, kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Zaoberá sa zodpovednosťou za realizáciu navrhovaných opatrení a kampaňami na zvyšovanie povedomia a poskytovania informácií.

2.Ciele odpadového hospodárstva v obci Rokycany do roku 2020

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva v obci Rokycany do roku 2020 je zminimalizovanie negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie občanov a životné prostredie. K dosiahnutiu ústredných cieľov je nevyhnutné dôkladnejšie presadzovanie a dodržiavanie záväznej hierarchie odpadového hospodárstva za účelom zvýšenia recyklácie odpadov hlavne v oblasti komunálnych, stavebných odpadov a rovnako aj odpadov z demolácie v súlade s požiadavkami legislatívnej úpravy o odpadoch. V odpadovom hospodárstve je potrebné dbať na princípy blízkosti, sebestačnosti a pri vybraných prúdoch odpadov aj rozšírenú zodpovednosť výrobcov pre nové prúdy odpadov, okrem všeobecne zavedeného princípu „znečisťovateľ platí.“ V oblasti budovania infraštruktúry odpadového hospodárstva je potrebné uplatniť požiadavku najlepších dostupných techník (BAT) alebo najlepších enviromentálnych postupov (BEP). Stratégiou v oblasti odpadového hospodárstva v SR pre roky 2016-2020 ostáva aj naďalej odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním hlavne pre komunálne odpady.

Ciele odpadového hospodárstva a ich opatrenia k dosiahnutiu ich cieľov boli do programu obce prevzaté hlavne z Vyhlášky Okresného úradu v Prešove č. 1/2018.

2.1.Ciele pre komunálne odpady

V zmysle článku 11 (2) písm. a) Rámcovej zmluvy o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty, sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ spomínané zdroje obsahujú podobný odpad ako je odpad z domácností, najmenej 50% podľa hmotnosti. K splneniu cieľa 50%-nej recyklácie komunálneho odpadu je nevyhnutné zásadne zvýšiť úroveň triedeného zberu recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Pretože vytriedené zložky komunálneho odpadu nie sú 100%-ne recyklovateľné, čo súvisí s kvalitou surovín potrebných k recyklačnému procesu, musia byť ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych odpadov vyššie, ako je samotný cieľ recyklácie. S prihliadaním na nízku úroveň triedeného zberu v minulosti je nevyhnutné sledovať mieru triedeného odpadu a jeho zber každý rok. V prípade negatívneho vývoja je potrebné prijať opatrenie na jeho podporu. Ciele pre triedený zber komunálneho odpadu uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov v %

Roky

2016

2017

2018

2019

2020

Miera triedeného zberu

20

30

40

50

60

2.2.Ciele pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady

Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu platí cieľ do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných odpadov vzniknutých v roku 1995.

Definícia biologicky rozložiteľných odpadov a východiskové množstvo na stanovenie si plnenia uvedeného cieľa sú dané v Stratégii obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov prijatej vládou SR uznesením č. 904/2010 z 15. decembra 2010.

2.3.Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady

Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sú stanovené pre všetky biologicky rozložiteľné odpady, mimo komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov a čistiarenských kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne odpadové vody. Pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady sú ciele do roku 2020 stanovené v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

70

75

Energetické zhodnocovanie

10

10

Skládkovanie

7

5

Iné nakladanie

13

10

2.4.Ciele pre papier

Ciele do roku 2020 pre papier a lepenku sú stanovené hlavne za účelom zvyšovania materiálového zhodnocovania tohto prúdu odpadu. Do roku 2020 je cieľom materiálového zhodnocovania odpadov z najvýznamnejších druhotných surovín na Slovensku. Zároveň je potrebné pri tejto komodite pokračovať v trende znižovania skládkovania, keďže papier a lepenka spĺňajú definíciu biologicky rozložiteľných odpadov a musia byť odklonené od skládok odpadov.

Tabuľka 3: Ciele pre odpady z papiera a lepenky v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

55

70

Energetické zhodnocovanie

5

8

Skládkovanie

3

2

Iné nakladanie

37

20

2.5.Ciele pre sklo

Zvýšenie recyklácie odpadov zo skla je s prihliadnutím na vysoký podiel odpadového skla z triedeného zberu komunálnych odpadov veľmi dôležitým cieľom recyklácie v zmysle požiadavky rámcovej smernice o odpade. Rozbor vzniku a nakladania s odpadovým sklom v SR preukázala v minulosti veľký podiel skládkovaných odpadov zo skla. Ciele pre odpady zo skla do roku 2020 uvádzame v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Ciele pre odpady zo skla v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

60

80

Energetické zhodnocovanie

0

0

Skládkovanie

10

8

Iné nakladanie

30

12

2.6.Ciele pre plasty

Do roku 2020 je cieľom pre plastové odpady dosiahnuť 62% materiálového zhodnotenia a zníženie skládkovania odpadov na 6%. V PSK sú vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktoré umožňujú dosiahnutie stanoveného cieľa.

Tabuľka 5: Ciele pre odpady z plastov v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

60

62

Energetické zhodnocovanie

5

10

Skládkovanie

6

6

Iné nakladanie

29

22

2.7.Ciele pre železné a neželezné kovy

Odpady zo železných a neželezných kovov dosahujú dlhodobo vysokú mieru zhodnotenia a recyklácie. Do roku 2020 je stanovený cieľ ich materiálového zhodnotenia na úroveň 90% s nulovým energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1%. S prihliadnutím na existujúce spracovateľské kapacity, ako aj na hustú sieť zberni a výkupní odpadov, ktoré sa zameriavajú hlavne na odpady zo železných a neželezných kovov, bude dosiahnutie cieľov materiálového zhodnocovania závisieť od správneho uplatňovania stavu konca odpadu a to podľa Nariadenia Rady č. 333/2011, ktorým sú ustanovené kritériá na určovanie toho, kedy isté druhy kovového šrotu prestáva byť odpadom a to podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenia Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá, ktoré umožňujú určovať, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

Tabuľka 6: Ciele pre železné a neželezné kovy v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

80

90

Energetické zhodnocovanie

0

0

Skládkovanie

1

1

Iné nakladanie

19

9

2.8.Ciele pre odpady z obalov

V oblasti nakladania s odpadmi z obalov (v zmysle požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013) je cieľom dosiahnuť miery zhodnocovania a recyklácie nasledovne:

Ciele pre odpady z obalov v %:

 1. celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60% hmotnosti odpadov;
 2. celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55% a najviac vo výške 80% z celkovej hmotnosti odpadov z obalov;
 3. mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
 1. 60% hmotnosti sklenených odpadov z obalov;
 2. 68% hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky);
 3. 55% hmotnosti kovových odpadov z obalov;
 4. 48% hmotnosti plastových odpadov z obalov;
 5. 35% hmotnosti drevených odpadov z obalov
 1. Mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
 1. 60% hmotnosti sklenených odpadov z obalov;
 2. 60% hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky);
 3. 55% hmotnosti kovových odpadov z obalov;
 4. 45% hmotnosti plastových odpadov z obalov;
 5. 25% hmotnosti drevených odpadov z obalov.

V apríli 2015 bola Európskym parlamentom prijatá smernica EP a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znižovať spotrebu plastových tašiek. Cieľom smernice je obmedzenie negatívneho vplyvu na životné prostredie (predovšetkým z hľadiska nadmerného výskytu takýchto tašiek v prostredí), podporovať predchádzanie vzniku odpadu tohto druhu a efektívnejšie využívanie zdrojov. Zároveň sa ňou obmedzujú negatívne sociálno-ekonomické vplyvy. Konkrétnym cieľom je obmedzenie spotreby plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, teda 0,05mm v EÚ. Smernica udáva povinnosť všetkým členským štátom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek a umožňuje im, aby boli stanovené vlastné vnútroštátne ciele, ktoré sa týkajú znižovania spotreby a zvolili so vlastné opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. SR má možnosť prijať opatrenia, ktoré v sebe zahŕňajú nasledujúce možnosti:

 1. opatreniami zabezpečiť, aby úroveň ročnej spotreby nepresiahol 90 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31.12.2019 a 40 ľahkých plastových tašiek na obyvateľa k 31.12.2025, alebo rovnocenné ciele stanovené v jednotkách hmotnosti. Veľmi ľahké tašky sa môžu vylúčiť z vnútroštátnych cieľov pre spotrebu;
 2. prijať nástroje, ktorými sa zabezpečí, že do 31.12.2018 sa ľahké plastové tašky nebudú na mieste predaja tovaru a výrobkov poskytovať zdarma, pokiaľ nebudú zavedené rovnako účinné nástroje. Veľmi ľahké plastové tašky sa môžu z týchto opatrení vylúčiť.

2.9.Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií

Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11(2), písm. b) rámcovej smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu včetne zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečnostných konštrukcií a sutí z demolácií, ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu, ktorý je definovaný kategóriou 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70% podľa hmotnosti. Plnenie cieľov musí byť vyhodnocované podľa prílohy III. Rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií bude potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov z kategórie ostatné s vylúčením výkopových zemín (17 05 04 a 17 05 06).

2.10.Ciele pre odpadové pneumatiky

Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania na úroveň 80% s 8% energetickým zhodnocovaním a postupným znižovaním skládkovania na úroveň maximálne 1%.

Tabuľka 7: Ciele pre odpadové pneumatiky v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

75

80

Energetické zhodnocovanie

5

8

Skládkovanie

1

1

Iné nakladanie

19

11

2.11.Ciele pre staré vozidlá

Cieľom pre staré vozidlá je dosiahnuť v období 2016-2020 záväzné limity pre rozsah opätovného použitia časti starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel uvedené v tabuľke 8.

Tabuľka 8: Limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel v %

Činnosť

Limit a termín pre min. zvýšenie rozsahu činnosti 1.január 2015 a nasledujúce roky všetky vozidlá

Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel

95

Opätovné použitie časti starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel

85

2.12.Ciele pre použité batérie a akumulátory

Pre použité batérie a akumulátory sú v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS dané nasledovné ciele:

 1. dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40% pre rok 2015 a 45% pre rok 2016;
 2. dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku;
 3. dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku;
 4. cieľ recyklácie batérií a akumulátorov je 100% z množstva vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok;
 5. dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
 1. 90 priemerných hmotnostných % olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
 2. 75 priemerných hmotnostných % niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
 3. 60 priemerných hmotnostných % ostatných použitých batérií a akumulátorov;
 1. pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich priebežné spracovanie a autorizovaného spracovateľa.

2.13.Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady

Cieľom pre odpady z elektrických a elektronických zariadení je dosiahnuť pri spracovaní jednotlivých kategórií OEEZ mieru zhodnotenia a mieru recyklácie podľa tabuľka 9.

Tabuľka 9: Minimálne ciele zhodnocovania a recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení, stanovených v POH SR v %

Kategória

Miera zhodnotenia

Miera recyklácie

1.

Veľké domáce spotrebiče

85

80

2.

Malé domáce spotrebiče

75

55

3.

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

80

70

4.

Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely

80

70

5.

Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje

75

55

 • z toho plynové výbojky

-

80

6.

Elektrické a elektronické nástroje

75

55

7.

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

75

55

8.

Zdravotnícke prístroje

75

55

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

75

55

10.

Predajné automaty

85

80

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe 6 časti I. nového zákona o odpadoch.

Kategória

Miera zhodnotenia

Miera recyklácie

1.

Zariadenia na tepelnú výmenu

85

80

2.

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm²

80

70

3.

Svetelné zdroje

-

80

4.

Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom väčším ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategórii 1-3.

85

80

5.

Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nie len: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1-3 a 6.

75

55

6.

Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50cm)

75

55

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe 6 časti II. nového zákona o odpadoch.

Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí SR v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu podľa tabuľky 10.

Tabuľka 10: Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronickcýh zariadení

V roku 2016

hmotnosť zodpovedajúca podielu 48% z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

V roku 2017

hmotnosť zodpovedajúca podielu 49% z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

V roku 2018

hmotnosť zodpovedajúca podielu 50% z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

V roku 2019

hmotnosť zodpovedajúca podielu 55% z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

V roku 2020

hmotnosť zodpovedajúca podielu 60% z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

2.14.Ciele pre odpadové oleje

Cieľom pre odpadové oleje je do roku 2020 dosiahnuť mieru materiálového zhodnocovania 80% s 10% energetickým zhodnocovaním a 0% skládkovaním.

Tabuľka 11: Ciele pre odpadové oleje v %

Nakladanie

2018

2020

Materiálové zhodnotenie

75

80

Energetické zhodnocovanie

5

10

Skládkovanie

0

0

Iné nakladanie

20

10

3.Opatrenia na dosiahnutie cieľov odpadového hospodárstva

3.1.Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva

 1. Zachovávať a praktizovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledovné vyhradené výrobky: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.
 2. Zvyšovať úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, predovšetkým pre papier a lepenku, sklo, plasty a biologicky rozložiteľné komunálne odpady takým spôsobom, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov.
 3. Zvyšovať recykláciu stavebných odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného zasypávania.
 4. Podporovať realizáciu opätovného používania a prípravy na opätovné využitie v komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá opätovného používania“.
 5. Zlepšovať stav informovanosti obyvateľov obce a všetkých subjektov, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu a opätovného použitia a recyklácie odpadov, ako aj používania výrobkov, vyrobených recykláciou, zavedením účinných a prístupných informačných systémov a vedením lokálnych a národných informačných kampaní.
 6. Zvyšovať kontrolu činnosti všetkých orgánov štátneho dozoru odpadového hospodárstva a obcí za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva.

3.2.Opatrenia na dosiahnutie cieľov recyklácie komunálnych odpadov

 1. Zavádzať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
 2. Podporovať princíp nového ekonomického nástroja, že výška poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov musí vychádzať z miery vytriedenia komunálneho odpadu.
 3. Priebežne zisťovať a vyhodnocovať účinnosť triedeného zberu komunálnych odpadov v súvislosti s cieľmi recyklácie komunálnych odpadov.

3.3.Opatrenia na dosiahnutie cieľov obmedzenia skládkovania BRKO

 1. Podporovať projekty budovania malých kompostární v obciach, v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné.
 2. Podporovať projekty na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho a komunálneho kompostovania.
 3. Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
 4. Podporovať projekty na modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových staníc o hygienizačné jednotky, ktoré umožňujú spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.
 5. Podporovať projekty zamerané na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať aj z kuchynských a reštauračných komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov.
 6. Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne vhodné ich materiálové zhodnotenie.

3.4.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady

 1. Podporovať projekty zamerané na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky rozložiteľných odpadov.

3.5.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z papiera a lepenky

 1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 1  tonu vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov.
 2. Podporovať technológie zamerané na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT).
 3. Podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej lepenky.

3.6.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady zo skla

 1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 15 ton vytriedeného skla z komunálnych odpadov.
 2. Podporovať nové technológie a budovanie kapacít na technologickú úpravu a recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z komunálneho odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla.
 3. Uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

3.7.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre plastové odpady

 1. Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 5 ton vytriedených plastov z komunálnych odpadov.
 2. Podporovať technológie zamerané na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT), na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít.
 3. Nepodporovať technológie na katalytické chemické štiepenie plastov.
 4. Podporiť technológie na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných zariadení, za účelom zvyšovania podielu nových výrobkov na báze recyklátov.
 5. Podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a zmesových plastov.

3.8.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady zo železných a neželezných kovov

 1. Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít.
 2. Uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č. 333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

3.9.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z obalov

 1. Prijať štatistické spracovanie (vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastov.

3.10.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre stavebné odpady a odpady z demolácií

 1. Pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (hlavne pri výstavbe dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby; túto požiadavku zahrnúť do podmienok verejného obstarávania.
 2. Podporovať technológie na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do vstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou.
 3. Nepodporovať technológie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na primárne drvenie.

3.11.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpadové pneumatiky

 1. Podporovať technológie na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT).

3.12.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre staré vozidlá

 1. Nepodporovať budovanie nových kapacít na spracovanie starých vozidiel.
 2. Podporovať technológie na zhodnocovanie problémových odpadov zo spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy, kompozitné materiály a pod.).

3.13.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre použité batérie a akumulátory

 1. Podporiť zavádzanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a spracovanie použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných a spracovateľských kapacít.
 2. Podporiť projekty na výskum a vývoj v oblasti recyklácie a zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov.
 3. Kontrolovať inštitút prípravy na opätovné používanie pre oblasť použitých batérií a akumulátorov.

3.14.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

 1. Podporovať zavádzanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít.
 2. Pre všetky vyzbierané odpady z elektrických a elektronických zariadení zabezpečiť ich následné spracovanie u autorizovaného spracovateľa.

3.15.Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre odpadové oleje

 1. Používaním nového informačného systému odpadového hospodárstva sprehľadniť materiálový tok vzniknutých odpadov olejov a spôsobom nakladania s nimi.

4.Cieľové smerovanie nakladania s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi PCB

Ciele pre nakladanie s polychlórovanými bifenylmi vrátane odpadov a zariadení obsahujúcich PCB sú v zmysle požiadaviek smernice Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní PCB a PCT a v zmysle požiadaviek Štok

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu