facebook

Aktuality

Plán kontrolnej činnosti HK na I. a II. polrok 2019

 13.02.2019

Ing. Milan Marchevský, hlavný kontrolór obce Rokycany

Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 na rok 2019

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bude v súlade s § 18b zák. 369/1990 v rozsahu primeranom k dohodnutému rozsahu 5 %-ho  pracovného úväzku  rámcové zameraná hlavne na kontrolu pod ktorou sa rozumie:

-  kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s   majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa      osobitných predpisov,

-   kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

-   kontrola vybavovania sťažností a petícií,

-  kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s    majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  rok 2019

-  vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2018

-  kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií    zo     zreteľom na dodržiavanie  zákona 431/2002 o účtovníctve , na   dodržiavanie zásad

   hospodárnosti, efektívnosti , účinnosti   a účelnosti vynaložených prostriedkov a  zásad finančnej kontroly a kontrola dodržiavania zásad   finančnej kontroly v podmienkach   obce    Rokycany

  •  kontrola vybavovanie sťažnosti za rok 2018 

  •    kontrola dodržiavania zásad poskytovania dotácií z rozpočtu obce za rok 2018

  • kontrola aktuálnosti VZN súvisiacich s nakladaním s majetkom a finančnými prostriedkami obce.
 -   kontrola aktuálnosti Smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly    v podmienkach obce Rokycany

  

 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok  rok 2019

- kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2019    s prípadným návrhom na úpravu rozpočtu

  •  kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií    zo     zreteľom na dodržiavanie  zákona 431/2002 o účtovníctve , na   dodržiavanie zásad

    hospodárnosti, efektívnosti , účinnosti   a účelnosti vynaložených prostriedkov a  zásad    finančnej kontroly a kontrola dodržiavania zásad základnej  finančnej kontroly v podmienkach   obce    Rokycany

  • vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022

Iná priebežná činnosť hlavného kontrolóra

  -   ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004

           Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie

           stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).

      -    iné úlohy podľa uznesenia OcZ

  •  metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc a dokumentov obce

  • účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva podľa časových možností,

-     metodická pomoc pri :

         -   zostavovaní a úpravách rozpočtu 

         - výkone  funkcie správcu daní obcou hlavne  pri vymáhaní    daní a zabezpečovaní  daňových pohľadávok, , resp. pri iných záležitostiach týkajúcich sa správy majetku alebo výkonu samosprávnych  funkcií obcou   

  • zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania na zmeny resp.  novoprijaté právne predpisy týkajúce sa územnej samosprávy ( účasť na školeniach , seminároch , rokovaniach  celoslovenského  a regionálneho združenia  hlavných kontrolórov Slovenska)

Rokycany,  december 2018                                                                             Ing. Marchevský Milan

                                                                                  hl. kontrolór                  

Návrh na uznesenie OcZ v Rokycanoch

Uznesenie č. .........../2019

OcZ v Rokycanoch

a)  schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Rokycany  

 na  I. a II.  polrok 2019

b)  poveruje  hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:00
Streda: 7:30 - 17:00
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 12:00


Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Rokycany
Počasie Rokycany- Svieti.com

Kalednár zvozu odpadu